Innledning til ”Mannestrid

Forord
Dette skrift er en med kongens guldmedalje belønnet besvarelse av følgende av Norges Landbrukshøiskole i 1913 opstillede prisopgave saalydende:

 ”Der kræves en på egne undersøkelser grundet fremstilling av hvorledes en nærmere betegnet del av vore fjeldstrækninger rationelt kan utnyttes, med særlig sigte på kjøtproduktion

Så heter det i forordet til Jon Sælands 100 sider store skrift om:

KJØTLAGING PAA FJELDBEITERNE

 


Foto: Jon Sæland

Islandssauen med sine lam Asgerd og Bebe slutning av mai.
(Lammene velsaa 1 maaned gamle.)

 
Sæland var bestyrer ved Storsteigen Landbruksskole i Østerdalen 1907 – 1918. I de siste år av denne perioden besvarer Sæland denne oppgaven med stor sans for minste detaljer.

I overskriften på side 1 heter det:

 En kort fremstilling av hvordan høifjeldsbeiterne nørst i Tolgen herred og i Kvikne herred kan nyttes til kjøtproduktion ved sau, samt hvilke værdier drifteheierne i Sirdal, Fjotland og  Aaserall og en del av drifteheierne i Sætesdal kan frembringe naar de nyttes i samme øiemed.

-         Jon Sæland er på hjemmebane, på klassisk sauemark. Jærens sorte mold, de grønne drifteheiene i Sirdal; Time som i slutningen av forrige århundred var et sentrum for driftekarer og sauegjetere (Driftesmalen side 146). Den første sommer til heis med far sin og smalen blir en ledetråd for hele Sælands liv med sauen.  

KJØTLAGING PAA FJELDBEITERNE, eller som den nok ville hete i dag: ”Produksjon av lammekjøtt på fjellbeitene” er en direkte forløper for ”Mannestrid.” Noen utplukk:

Side 8 sitat:

”Da jeg netop var færdig på landbruksskolerne, hadde jeg i den grad faat ind mistillid til lønsom saueavl østenfjelds, at jeg sogar skrev artikler og søkte at harcellere dem som agiterte for utvidet sauehold. Men da jeg begyndte at studere spørsmaalet på egen haand, kom jeg snart til andre resultater. Og nu er det allerede mange aar siden jeg var klar over, at saueavl østenfjelds – og da særlig i de østlandske dalfører – kan være meget lønsom, og at den voldsomme saueødelæggelse som har foregaat fra 1875  og til i dag er en rent feilagtig utvikling.”

Side 10 sitat:

”Det trænges, at vi ikke bare ser til Danmark, naar nogen foranstaltninger til landbrukets ophjælp, skal sættes i gang hos os. Danmark er et akerland, Norge er et beiteland; men beiterne utnyttes gjennemgaaende høist urationelt, fjeldbeiterne da; og litet, litet er gjort for at bringe en forandring i dette.

I fjor søkte jeg Stortinget om pengehjælp til opsætning av en gild stamflokk av sauer her ved Nordre Østerdalen landbruksskole og Landbruksdepartementet hadde anbefalet andragendet; men landbrukskomitéen sa enstemmig nei.

Den har altså endnu ikke forstaaelse av, at det for landet vilde være lønsomt  at faa ophjælpe saueavlen i disse utprægede fjeldbeitebygder. Hadde andragendet heller gjældt en svineavlsstation i Smaalenene, saa hadde vel pengene blit bevilget.” 

Tråden fram til Mannestrid 40 år seinere er åpenbar! Det er ikke bare en tråd – det er et sterkt rep som går i rak linje gjennom hele Jon Sælands livsverk med sauen.

Dette ”rep” følger Sæland, som oftest over høgfjellet, i fjord- og fjellbygdene. Avstanden til alt som kunne kaldes ”saue-etablissementet” er allerede lagt da Sæland får Kongens Gullmedalje. Den blir større og større og kulminere i dagbokbladene.

”Mannestrid” kan leses på to måter. Enten som en humoristisk opplevelse hvor Sæland som oftest skyter over målet. Eller en kan ”skrelle bort” ironien, sarkasmen og bitterheten og lese hva han faktisk skriver. Da må en stort sett gjeve Sæland rett. De fleste synspunkter i dagbokbladene er til og med høyaktuelle i dag.

I mai i fjor da Sheep-Isle la ut: ”Jon Sæland og spælsauen” – skrev vi:

”STATSKONSULENTEN SOM STAKAR UT SIN EIGEN KURS”

Da var det en påstand. Nå kan vi konkludere med at det ikke var å ta for hardt i!

Til introduksjon